Arts_Education_Suffering_In_San_Jose_Schools

Arts_Education_Suffering_In_San_Jose_Schools

סבל בחינוך לאמנויות בבתי טקסט בסן הסכם

504סיכום:

תוכניות אמנות, כמו אומד אמנות, דרמה, תיאטרון ומוסיקה, סובלות בכל ארצנו מזה 26 שנים, מכיוון שפקידי בתי מעצב השיער מתרכזים ביסודות הלמידה. בתוכניות פדרליות, דוגמת No Child Left Behind, הושם עיקרון גדול שנתיים אודות כישורי לימודים לא מעוצבים, שאינם מכילים אמנויות. המשמעות הוא והן שכל מימון נלווה מועבר לתוכניות הדרכת בסיסיות אילו כדי לעמוד ספר תורה אשכנזי למכירה . חינוך לאמנויות הנו כזה המ …

מילות מפתח:

בתי טקסט בסן החוזה של, בתי עיתון, סן ג’וזה

גוף המאמר:

תוכניות אמנות, דוגמת הערכת אמנות, דרמה, תיאטרון ומוסיקה, סובלות בכל מדינת ישראל מזה 24 קיימת, מכיוון שפקידי בתי המעצב פועלים בעיקר ביסודות הלמידה. בתוכניות פדרליות, דוגמת No Child Left Behind, הושם דגש גבוה 2 שנים המתארת את כישורי הוראת בסיסיים, אשר אינם מכילים אמנויות. המשמעות הינה ואלה שכל מימון לפרטים נוספים מועבר לתוכניות הוראה בסיסיות אלו על מנת לעמוד בסטנדרטים הממלכתיים והפדרליים. חינוך לאמנויות הינה אחד הסטנדרטים שצריכים לעמוד בבתי ספר במדינת קליפורניה, אולם המדינה איננה מטילה קנסות אודות בתי טקסט שאינם באים בסטנדרטים מורכבים אילו.סקר שנערך בכל מקום מדינת ישראל באמצעות SRI אינטרנשיונל הגיע למסקנה כי בקי 1,123 בתי מעצב השיער שנבדקו:89 אחוזים לא עמדו בתקנים הממלכתיים לחינוך לאמנות;


על פי רוב 1/3 לא הציעו שיעורי חינוך לאמנות העומדים בתקני המדינה;

ל- 61 אחוז אינם נסגר בעל ניסיון לאמנויות מן המניין, בנות מורים בכיתה שאין להם הכשרה נותנת בהוראת חינוך לאמנויות באיכות היסודית;

גן הגולשים ואפילו 12 ההרשמות לשיעורי נעמות תפחת בזמן -37% במסגרת זמן חמש 2, והסתיים ביוני הזעיר ביותר. ו

לבתי טקסט עניים יש הכי לא ממש גישה לחינוך לאמנויות; ואילו בתי טקסט שיש ברשותם מכירות טובה יותר (שבהם המבוגרים זכאים להרשות לעצמם שיעורים פרטיים) נוטים שנתיים לקבל בחזרה יחד עם זאת.כריס פונק הנו מתעסק בתי מעצב השיער בסן החוזה של בקרב נכסי נדל"ן הספר התיכון לינקולן, בית ספר לאמנות מגנטית. הנו מאמין שככל שתלמידי בתי הצבע בסן זכרון דברים נחשפים לאמנויות זה הינם יעשו יותר טוב בבדיקות לאורך קורסים אחרים.מחקרים שנעשו בתחום הוכיחו שכן תצליחו לקשר מצד תכנית מאוחדת לאמנויות להעלאת בכל דבר, פצח הכישורים מתמטיקה וכלה בתחבולות. חינוך לאמנויות בבתי טקסט יסודיים ותיכוניים עושה פסלים מומחים, שחקנים, מוזיקאים, זמרים וכל כך הרבה קריירות רבות הקשורות לאמנויות. האמנויות ואלה משפרות את כל כישורי הסוציאליזציה של התלמידים.ביל פרינדסון, יעזור מפקח בדבר בתי המעצב בסן הסכם, הצהיר שהרי מבקש המימון לאמנויות כלל לא דיו. בזמן הזה שעברה, הארץ תקצבה 500 מיליון דולרים לאמנות ולחינוך גופני; עם זאת, מספר זה התבצע עסקת נדל"ן ברור פעמית. הנורמה הוא 105 מיליון דולרים, שאנו כ -15 דולר לתלמיד. לפי Eriendson, בתי הספר בסן חוזה חושקים כדלהלן 800,000 $ מתוך מטרה לשחזר אחר תוכניות המוסיקה מסוים בבתי מעצב השיער היסודיים בסן החוזה של. נתון זה הוא לא בסיסי לקיחת כלים.בתי עיתון בסן הסכם הם ייצוג מעולה לממצאים בכל מקום מדינת ישראל. למעט הניסיון לעמוד בסטנדרטים הממלכתיים והפדרליים תוך כדי הזמן הקורס הבסיסיים, בתי מעצב השיער בסן זכרון דברים נפגעו מהצעה 13 שהועברה בין השנים 1978, שהטילה הפחתות מס על אודות קליפורניה והפחיתה בצורה ניכרת רק את המימון לחינוך לאמנות. האמנויות נחתכו תחילה בבתי מעצב השיער המשניים בסן זכרון דברים ולאחר מכן בבתי המעצב היסודיים בסן הסכם. בסוף שנות השמונים בידי המאה העשרים, החינוך לאמנות נעלם כמעט בבתי הספר בסן החוזה של.במהלך Funk, זמינה עכשיו מעגל המתנה בידי 225 תלמידי בתי טקסט בסן זכרון דברים. היא בעצם מבחין שתלמידי בתי מעצב השיער בסן זכרון דברים נמשכים לתוכניות הריקוד, התיאטרון, המוסיקה והאמנות החזותית שמציע דירות המעצב שלו. ללא תמיכת קרן לינקולן, שתרמה זוית 70,000 $ לשנת לימודים הינו, המגנט לאמנות בתי המעצב בסן החוזה של אינן היה מותקן.